O projekcie

Biuro Wsparcia Eksportu Województwa Łódzkiego jest zadaniem realizowanym w ramach projektu „Lodzkie4business” współfinansowanego ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,
II 2. Internacjonalizacja Przedsiębiorstw, II.2.2. Promocja gospodarcza regionu. W ramach zadania powołany został zespół konsultantów, który jest odpowiedzialny za wspieranie procesu internacjonalizacji oraz opiekę nad inwestorami.

Biuro Wsparcia Eksportu Województwa Łódzkiego oferuje:

doradztwo dla MŚP z regionu łódzkiego planujących rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności eksportowej,

wyszukiwanie źródeł finansowania eksportu,

usługi polegające na prezentacji produktów eksportowych MŚP na targach krajowych i międzynarodowych,

obsługę inwestorów krajowych i zagranicznych.