Poddziałanie 3.3.3 Go to Brand.PL służy wsparciu promocji i internacjonalizacji polskich marek eksportowych. Jest to działanie perspektywy finansowania 2014-2020 najbardziej zbliżone do działania 6.1 Paszport do Eksportu oraz poddziałania 6.5.2 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Projekt skierowany jest do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Możliwe koszty kwalifikowane w ramach projektu Go to Brand.PL to:
• koszty związane z wynajmem, budową i obsługą stoiska wystawowego na potrzeby targów;
• koszty usług doradczych związanych z internacjonalizacją;
• koszty szkolenia związane z umiędzynarodowieniem;
• koszty wynikające z podróży służbowych pracowników firmy uczestniczącej w targach;
• koszty transportu oraz ubezpieczenia, zarówno pracowników jak i eksponatów;
• koszty rezerwacji miejsc wystawowych;
• koszty reklamy w mediach targowych;
• koszty organizacji wystaw, pokazów i degustacji w celu promocji marki;
• koszty wynikające z udziału w kongresach i konferencjach;
• koszty informacyjne i promocyjne związane z działaniami w ramach promocji.

Wsparcie programu Go to Brand ma na celu umiędzynarodowienie polskich firm z sektora MŚP. Ministerstwo Rozwoju wybrało 12 branż, w ramach których realizowane są branżowe programy promocji. Przedsiębiorcy, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania 3.3.3 Go to Brand powinni prowadzić działalność gospodarczą zgodną z poniższymi branżami:

 • Biotechnologia i farmaceutyka,
 • Budowla i wykańczanie budowli,
 • Części samochodowe i lotnicze,
 • IT/ICT,
 • Jachty i łodzie,
 • Kosmetyki,
 • Maszyny i urządzenia,
 • Meble,
 • Moda polska,
 • Polskie specjalności żywnościowe,
 • Sektor usług prozdrowotnych,
 • Sprzęt medyczny.

Kwalifikowalność firmy w ramach danej branży jest oparta na kodach PKD wpisanych do dokumentu rejestrowego przedsiębiorstwa.

 Termin naboru
Zgodnie z harmonogramem opublikowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości najbliższy nabór wniosków na poddziałanie 3.3.3 Go to Brand.PL rozpocznie się 4 kwietnia 2018 roku, natomiast zakończy się 8 maja 2018 roku. Ogłoszenie konkursu nastąpi 1 marca 2018 roku. Informacje na temat ewentualnych zmian będą na bieżąco aktualizowane na naszej stronie internetowej.
Budżet poddziałania
Alokacja przeznaczona na konkurs poddziałania 3.3.3 Go to Brand.PL wynosi 200 000 000 złotych, z podziałem na województwo mazowieckie i pozostałe 15 województw. W roku 2017 budżet wyniósł odpowiednio 5 000 000 zł dla województwa mazowieckiego i 45 000 000 zł dla pozostałych województw. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych w przypadku Targów Hannover Messe wyniosła 150 000 zł, a międzynarodowej Wystawy EXPO w Astanie wynosi 300 000 zł. W 2017 r. w zależności od formy dofinansowania oraz wielkości przedsiębiorstwa, możliwy maksymalny poziom dofinansowania wynosi odpowiednio 50% w przypadku pomocy publicznej lub pomocy publicznej i de minimis oraz od 60% do 85%, gdy wnioskodawca wybierze tylko pomoc de minimis. Podobnej tendencji można się spodziewać przy najbliższym naborze w maju 2018 roku. Najnowsze informacje na temat wysokości budżetu poddziałania oraz maksymalnej intensywności dofinansowania zostaną zaaktualizowane po ogłoszeniu konkursu przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.