• Polski Fundusz Rozwoju
Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.
 Więcej na: http://www.pfr.pl/

• Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH)
Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu to sieć przedstawicielstw, których zadaniem jest wspieranie eksportu oraz inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, jak również przyciąganie inwestorów do Polski.
• Polska Agencja Inwestycji i Handlu
Polska Agencja Inwestycji i Handlu zajmuje się nie tylko obsługą inwestorów w Polsce, ale również wspiera ekspansję polskich przedsiębiorstw za granicą.
• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej.
• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych to wysokobudżetowe programy wynikające z polityki naukowej i innowacyjnej państwa, służące rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Polski.
• Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)
Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) zapewniają eksporterom wsparcie merytoryczne. COIE to 15 jednostek, które bezpłatnie świadczą przedsiębiorcom usługi informacyjne w różnych formach.
• Portal Twoja Europa (Your Europe)
Portal Twoja Europa jest instrumentem Komisji Europejskiej skierowanym przede wszystkim do osób migrujących w obrębie Unii Europejskiej.
• Punkt Kontaktowy ds. Produktów
Celem działania Punktu Kontaktowego ds. Produktów jest udzielanie informacji – na wniosek podmiotu gospodarczego lub właściwego organu innego państwa członkowskiego w zakresie:

polskich przepisów technicznych odnoszących się do produktów niezharmonizowanych (tj. nieposiadających odrębnych uregulowań na poziomie UE), mających zastosowanie do konkretnego rodzaju produktu, wprowadzonego legalnie do obrotu na rynek innego państwa członkowskiego,

wymogu uzyskania odpowiedniego zezwolenia na wprowadzenie na rynek polski określonego produktu,

danych kontaktowych Punktów Kontaktowych ds. Produktów utworzonych w innych państwach członkowskich,

danych kontaktowych właściwych organów na terytorium RP, odpowiedzialnych za nadzorowanie wdrożenia danych przepisów technicznych,

polskich przepisów prawnych regulujących procedury odwoławcze w przypadku wystąpienia sporu między właściwymi organami a podmiotem gospodarczym.